O nás

V roku 1996 začali tvorivú spoluprácu dvaja autorizovaní inžinieri architekti SKA. Po viacerých rokoch činnosti pri vypracovaní množstva urbanistických a architektonických projektov a realizácií založili v roku 2011 projekčný ateliér AVANT ARCH s.r.o. V rámci ateliéru úzko kooperuje kompletný tím autorizovaných inžinierov, odborníkov vo všetky profesiách zúčastňujúcich sa  procesu projektovej prípravy a realizácie stavieb. 

Ateliér zabezpečuje:

  • komplexnú prípravu územnoplánovacích podkladov
  • vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie (územné plány sídelných útvarov, územné plány zón) včítane vypracovania urbanistických štúdií
  • vypracovanie dispozičných a hmotových architektonických štúdií
  • vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie
  • vypracovanie realizačných projektov
  • vypracovanie projektovej dokumentácie interiérov
  • výkon inžinierskych činností pre všetky fázy prípravy a realizácie stavieb (zabezpečenie rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebného povolenia, kolaudačného konania, užívacieho povolenia).
  • poradenskú služby v oblasti urbanizmu, architektúry, inžinierskej činnosti a investičnej prípravy
1 2 3 4 [>]